PIRKIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

PIRKIMO - PARDAVIMO TAISYKLĖS

 

Pardavėjas ir jo duomenys:

UAB CRANK,

Įm.k 302560723

PVM kodas: LT100005712019

Registracijos adresas: Nemenčinės pl. 59, LT-10105, Vilnius, Lietuva

A/S LT277300010124668820, AB Swedbankas


1.     BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. ŠIOS PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS (TOLIAU „TAISYKLĖS“) YRA ŠALIMS PRIVALOMAS TEISINIS DOKUMENTAS, KURIAME NUSTATOMOS PIRKĖJO IR PARDAVĖJO TEISĖS BEI PAREIGOS, PREKIŲ ĮSIGIJIMO BEI APMOKĖJIMO UŽ JAS SĄLYGOS, PREKIŲ PRISTATYMO IR GRĄŽINIMO TVARKA, ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ BEI KITOS SU PREKIŲ PIRKIMU – PARDAVIMU INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE "Crank" SUSIJUSIOS NUOSTATOS.
1.2. PIRKĖJAS, PATEIKDAMAS UŽSAKYMĄ PATVIRTINA, KAD SUTINKA SU ŠIOMIS TAISYKLĖMIS.
1.3. SUTARTIS TARP PIRKĖJO IR PARDAVĖJO LAIKOMA SUDARYTA NUO TO MOMENTO, KAI PIRKĖJAS INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE SUFORMAVĘS PREKIŲ KREPŠELĮ, NURODĘS PRISTATYMO ADRESĄ, PASIRINKĘS ATSISKAITYMO BŪDĄ IR SUSIPAŽINĘS SU TAISYKLĖMIS, PASPAUDŽIA MYGTUKĄ "PIRKTI".
2.     ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
2.1. UŽSISAKANT PREKES INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE "Crank", PIRKĖJAS PRIVALO PATEIKTI PIRKIMO METU PRAŠOMUS DUOMENIS: VARDĄ, PAVARDĘ, ADRESĄ, ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESĄ, TELEFONO NUMERĮ.
2.2. PIRKĖJAS YRA ATSAKINGAS UŽ TEISINGŲ DUOMENŲ PIRKIMO METU PATEIKIMĄ.
2.3. PATEIKDAMAS UŽSAKYMĄ PIRKĖJAS SUTINKA, KAD JO PATEIKTI ASMENS DUOMENYS BŪTŲ TVARKOMI UŽSAKYMO VYKDYMO TIKSLAIS. PIRKĖJAS TAIP PAT SUTINKA, KAD PIRKĖJO NURODYTU EL. PAŠTO ADRESU BŪTŲ SIUNČIAMI INFORMACINIAI PRANEŠIMAI, BŪTINI PREKIŲ UŽSAKYMUI ĮVYKDYTI.
2.4 PIRKĖJO ASMENS DUOMENYS GALI BŪTI TVARKOMI RINKODAROS TIKSLAIS TIK TUO ATVEJU, KAI PIRKĖJAS PATS IŠREIŠKIA TAM SUTIKIMĄ.
2.5 PARDAVĖJAS ĮSIPAREIGOJA NEATSKLEISTI PIRKĖJO ASMENS DUOMENŲ TRETIESIEMS ASMENIMS, IŠSKYRUS KAI TO REIKALAUJA KOMPETENTINGA VALSTYBĖS INSTITUCIJA LR ĮSTATYMŲ NUMATYTAIS ATVEJAIS ARBA ATSKIRU RAŠYTINIU PIRKĖJO SUTIKIMU.
3.     PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
3.1. PIRKĖJAS ĮSIPAREIGOJA SUMOKĖTI PARDAVĖJUI SUTARTĄ SUMĄ UŽ UŽSAKYTAS PREKES, IR JAS PRIIMTI.
3.2 ATSISKAITYMO FORMOJE PATEIKTI PILNĄ, IŠSAMIĄ IR TEISINGĄ INFORMACIJĄ. JEIGU ATSISKAITYMO FORMOJE PIRKĖJAS PATEIKIA NETIKSLIUS, MELAGINGUS AR KLAIDINANČIUS DUOMENIS, "Crank" TURI TEISĘ ANULIUOTI PIRKĖJO REGISTRACIJĄ IR IŠTRINTI DUOMENIS.
3.3. PASIKEITUS PIRKĖJO DUOMENIMS, PATEIKTIEMS PIRKIMO FORMOJE, PIRKĖJAS PRIVALO NEDELSIANT INFORMUOTI PARDAVĖJĄ, SIEKIANT KOKYBIŠKAI IR LAIKU ĮGYVENDINTI UŽSAKYMĄ.
3.4. PIRKĖJAS TURI TEISĘ ATSISAKYTI PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES, LAIKANTIS PREKIŲ GRĄŽINIMO TAISYKLĖSE IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ.
3.5. PIRKĖJAS, PATEIKDAMAS UŽSAKYMĄ INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE "Crank" SUTINKA SU ŠIOMIS PIRKIMO - PARDAVIMO TAISYKLĖMIS IR ĮSIPAREIGOJA JŲ IR NUSTATYTŲ LR TEISĖS AKTŲ.
4.     PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
4.1. PARDAVĖJAS ĮSIPAREIGOJA SUDARYTI VISAS SĄLYGAS PIRKĖJUI TINKAMAI NAUDOTIS INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS "Crank" TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS.
4.2. JEI PIRKĖJAS BANDO PAKENKTI INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS DARBO STABILUMUI IR SAUGUMUI AR PAŽEIDŽIA SAVO ĮSIPAREIGOJIMUS, PARDAVĖJAS TURI TEISĘ NEDELSIANT IR BE PERSPĖJIMO APRIBOTI, SUSTABDYTI AR PANAIKINTI PIRKĖJO GALIMYBĘ NAUDOTIS INTERNETINE PARDUOTUVE.
4.3. PARDAVĖJAS ĮSIPAREIGOJA GERBTI PIRKĖJO PRIVATUMO TEISĘ Į PIRKĖJO PRIKLAUSANČIĄ ASMENINĘ INFORMACIJĄ, NURODYTĄ PIRKIMO FORMOJE IR NEPERLEISTI JOS TRETIESIEMS ASMENIMS.
4.4. PARDAVĖJAS ĮSIPAREIGOJA PRISTATYTI PIRKĖJO UŽSAKYTAS PREKES PIRKĖJO NURODYTU ADRESU.
4.5. PARDAVĖJAS, SUSIDARIUS SVARBIOMS APLINKYBĖMS, GALI LAIKINAI ARBA IŠ VISO NUTRAUKTI INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS VEIKLĄ APIE TAI IŠ ANKSTO NEPRANEŠĘS PIRKĖJUI.
4.6. PARDAVĖJAS GALI VIENAŠALIŠKAI PAKEISTI ŠIŲ TAISYKLIŲ SĄLYGAS.
4.7. JEI PIRKĖJAS PO ŠIŲ SĄLYGŲ PASIKEITIMŲ NAUDOJASI "Crank" TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS, LAIKOMA, KAD PIRKĖJAS SUTIKO SU TAISYKLIŲ PAKEITIMU.
5.     PREKIŲ UŽSAKYMAS, KAINOS, ATSISKAITYMO TVARKA, TERMINAI
5.1. INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE PIRKĖJAS GALI PIRKTI 7 DIENAS PER SAVAITĘ, 24 VAL. PER PARĄ.
5.2. UŽSAKYMAI PRIIMAMI TIK NAUDOJANTIS INTERNETINE PARDUOTUVE "Crank".
5.4. VISOS PREKIŲ KAINOS INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE NURODYTOS EURAIS, IR PREKĖS KAINA YRA IR GALIOJA TOKIA, KOKIA BUVO NUSTATYTA PIRKIMO METU.
5.5. PIRKĖJAS ĮSIPAREIGOJA APMOKĖTI UŽSAKYMĄ PER 2 (DVI) KALENDORINES DIENAS NUO UŽSAKYMO PATVIRTINIMO DIENOS. SIUNTINYS PRADEDAMAS RUOŠTI TIK GAVUS APMOKĖJIMĄ UŽ PREKES.
5.6. PIRKĖJUI NEĮVYKDŽIUS MOKĖJIMO PER 2 KALENDORINES DIENAS, UŽSAKYMAS ANULIUOJAMAS.
6.     PREKIŲ PRISTATYMAS
6.1. PIRKĖJAS ĮSIPAREIGOJA NURODYTI TIKSLIĄ PREKIŲ PRISTATYMO VIETĄ.
6.2. PIRKĖJAS ĮSIPAREIGOJA PREKES PRIIMTI PATS. TUO ATVEJU, JEI PIRKĖJAS PREKIŲ PATS PRIIMTI NEGALI, O PREKĖS PRISTATYTOS NURODYTU ADRESU, PIRKĖJAS NETURI TEISĖS REIKŠTI PARDAVĖJUI PRETENZIJŲ DĖL PREKIŲ PRISTATYMO NETINKAMAM SUBJEKTUI.
6.3. PREKĖS PIRKĖJUI IŠSIUNČIAMOS PER 1 DARBO DIENAS, NUO APMOKĖJIMO PATVIRTINIMO.
6.4. VISAIS ATVEJAIS PARDAVĖJAS ATLEIDŽIAMAS NUO ATSAKOMYBĖS UŽ PREKIŲ PRISTATYMO TERMINŲ NESILAIKYMĄ, JEIGU PREKĖS PIRKĖJUI NĖRA PRISTATYTOS ARBA PRISTATOMOS NE LAIKU DĖL PIRKĖJO KALTĖS ARBA DĖL NUO PARDAVĖJO NEPRIKLAUSANČIŲ APLINKYBIŲ.
6.5. PIRKĖJAS PRIVALO NEDELSIANT INFORMUOTI PARDAVĖJĄ, JEIGU SIUNTA GAUNAMA PAŽEISTOJE PAKUOTĖJE, JEIGU SIUNTOJE GAUTOS NEUŽSAKYTOS PREKĖS ARBA NETINKAMAS JŲ KIEKIS, NEPILNA PREKĖS KOMPLEKTACIJA.
6.6. PIRKĖJAS PRIVALO EL. PAŠTU PATEIKTI PARDAVĖJUI PAŽEISTO SIUNTINIO IR(ARBA) PREKĖS (-IŲ) NUOTRAUKAS.
7.     PREKIŲ KOKYBĖ, GARANTIJOS
7.1. VISI INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE "Crank" PARDUODAMŲ PREKIŲ DUOMENYS NURODOMI PRIE KIEKVIENOS PREKĖS ESANČIAME PREKĖS APRAŠYME.
7.2. PARDUOTUVĖJE PAVAIZDUOTI PREKIŲ KIEKIAI NUOTRAUKOSE NE VISADA SUSIJĘ SU PREKĖS KAINA – PREKIŲ GALI BŪTI PAVAIZDUOTA DAUGIAU NEI VIENO VIENETO KAINA. MATAVIMO VIENETAI NURODYTI PREKĖS APRAŠYME. PREKIŲ SPALVA, PRIKLAUSOMAI NUO PIRKĖJO NAUDOJAMO MONITORIAUS, GALI NEŽYMIAI SKIRTIS.
7.3. PARDAVĖJAS ATSKIROMS PREKIŲ RŪŠIMS GALI SUTEIKTI ATITINKAMĄ KOKYBĖS GARANTIJĄ, KURIOS KONKRETUS TERMINAS IR KITOS SĄLYGOS YRA NURODOMOS PREKĖS APRAŠYME.
8.     RINKODARA IR INFORMACIJA
8.1. PARDAVĖJAS INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE "Crank" GALI ORGANIZUOTI ĮVAIRIAS AKCIJAS IR TEIKTI PASIŪLYMUS.
8.2. PARDAVĖJAS TURI TEISĘ VIENAŠALIŠKAI, BE ATSKIRO ĮSPĖJIMO, PAKEISTI AKCIJŲ SĄLYGAS, TAIP PAT JAS PANAIKINTI. BET KOKS AKCIJŲ SĄLYGŲ IR TVARKOS PAKEITIMAS AR PANAIKINIMAS GALIOJA NUO JŲ PAKEITIMO AR PANAIKINIMO MOMENTO.
8.3. PARDAVĖJAS PRANEŠIMUS PIRKĖJUI SIUNČIA PIRKĖJO PIRKIMO FORMOJE NURODYTU ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESU.
8.4. PIRKĖJAS VISUS PRANEŠIMUS IR KLAUSIMUS SIUNČIA PARDAVĖJO EL. PARDUOTUVĖS SKYRIUJE „KONTAKTAI“ NURODYTAIS KONTAKTAIS.
8.5. PARDAVĖJAS NEATSAKO JEI PIRKĖJAS NEGAUNA SIUNČIAMŲ INFORMACINIŲ AR PATVIRTINANČIŲ PRANEŠIMŲ DĖL INTERNETINIO RYŠIO, ELEKTRONINIO PAŠTO PASLAUGŲ TIEKĖJŲ TINKLŲ SUTRIKIMŲ, ŽINUTĖMS PATENKANT Į SPAM KATALOGĄ, AR DĖL PIRKĖJO NETEISINGAI NURODYTŲ DUOMENŲ.
8.6 PIRKĖJO ASMENS DUOMENYS GALI BŪTI TVARKOMI RINKODAROS TIKSLAIS ŠIŲ TAISYKLIŲ 2.3 PUNKTE NURODYTOMIS SĄLYGOMIS.
9.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9.1. ŠIOS PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS SUDARYTOS VADOVAUJANTIS LR ĮSTATYMAIS IR TEISĖS AKTAIS.
9.2. ŠIOMS TAISYKLĖMS YRA TAIKOMA LR TEISĖ. VISI NESUTARIMAI, KILĘ DĖL ŠIŲ TAISYKLIŲ VYKDYMO, YRA SPRENDŽIAMI DERYBŲ KELIU. NEPAVYKUS SUSITARTI, NESUTARIMAI YRA SPRENDŽIAMI LR ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA.

JEI TURITE KLAUSIMŲ, RAŠYKITE MUMS EL. PAŠTU Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Pristatymo Informacija

1. Užsakovo pristatymo adresas turi nesiskirti nuo adreso įrašyto užsakymo formoje.

2. Prekės yra siunčiamos registruotos, pirmenybės būdu per Lietuvos Paštą.

3. Prekės Lietuvoje pristatomos per 2-3 darbo dienas.

4. Prekių pristatymo vėlavimo atveju klientas informuojamas nedelsiant.

Prekės grąžinimo ir keitimo taisyklės:

1. Prekės grąžinimas ir keitimas atliekamas laikantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

2. Klientas norintis grąžinti prekę(-kes) privalo apie savo ketinimą pranešti elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai , paštu arba telefonu: +37067226133. Būtina nurodyti tokią informaciją: kliento vardas, pavardė, užsakymo numeris, konkrečias grąžintinas prekes ir grąžinimo priežastis.

3. Pateikęs prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą, pirkėjas prekes gali grąžinti per 14 dienų, nuo įsigijimo datos.

4. Grąžinamos prekės turi atitikti šias sąlygas:

-prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (jos etiketės, saugumo plėvelės ir kt.). Šis reikalavimas netaikomas gaminiams su trūkumais;

-grąžinama prekė turi būti tvarkingoje, originalioje pakuotėje.

Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžintos prekės pirkėjui, jeigu pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos tvarkos dėl prekių grąžinimo.

Grąžinimo išlaidas apmoka klientas! Išlaidos nebus kompensuojamos.

6. Prekės keitimas į kitą dydį ar kitą produktą.

Jei norite pakeisti produktus, naujas produktas bus išsiųstas tik gavus sugrąžintą daiktą.

Klientas norėdamas pakeisti prekę(-kes) turi informuti apie savo ketinimą elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai arba telefono numeriu: +37067226133. Būtina nurodyti tokią informaciją: kliento vardas ir pavardė, užsakymo numeris, konkrečias keistinas prekes ir keitimo priežastis.

Per 14 darbo dienas nuo pristatymo dienos galite:

• pakeisti į kitą dydį;

• pakeisti prekę į kitą modelį;

• susigrąžinti sumokėtus pinigus už prekę.

Svarbu! Transporto išlaidos nėra grąžinamos.